De functie van ADR veiligheidsadviseur mag meer aandacht

Hoewel de functie van ADR veiligheidsadviseur niet nieuw is, is hij onvoldoende bekend bij het bedrijfsleven en instellingen. En als men er al weet van heeft, dan wordt meestal gedacht dat het uitsluitend een verplichting van de vervoerder betreft. Als zodanig verdient de wettelijke functie van ADR veiligheidsadviseur meer aandacht.

Ronny Hendrikse is ADR veiligheidsadviseur voor SafetyNet Consultants in België. Hendrikse: “We merken dat de functie van ADR veiligheidsadviseur nog te weinig leeft. En dan vooral bij de bedrijven en instellingen die naast de vervoerder in de ADR benoemd zijn, zoals de afzender, de belader, losser, vuller en verpakker. Ook zij kunnen onder de verplichting vallen om een adviseur aan te stellen.”

In het ADR is aangegeven dat iedere onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen moet benoemen. Deze is of zijn ermee belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu. Indien een Nederlandse onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd als bedoeld in subsectie 1.8.3.1 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG dan is de boete € 5.000,–.

De verplichting in België is vastgelegd in het KB van 5 juli 2006: het Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren. Artikel 3 van dit besluit laat zien dat het van toepassing is op ondernemingen die gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren vervoeren én die laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met het vervoer samenhangen, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice versa.

De ADR laat ook toe dat er verschillen zijn per land, waardoor de verplichting tot het hebben van een ADR veiligheidsadviseur per land anders kan zijn. In Nederland zijn de uitzonderingen vastgelegd in de ‘Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen’ en dan specifiek in Artikel 12. 1.8.3.2. ‘Uitzondering verplichting veiligheidsadviseur. Hierin wordt verwezen naar de voorschriften onder randnummer 1.8.3 en dan specifiek randnummer 1.8.3.2. De beleidsregel van het Ministerie schrijft voor dat de 1000 puntentabel de ondergrens is wat betreft de verplichting van de ADR veiligheidsadviseur.

In het KB in België is aangegeven dat het  besluit niet van toepassing is op de ondernemingen van wie activiteiten zich beperken tot :

  1. Vervoer uitgevoerd met vervoermiddelen die eigendom zijn of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten;
  2. Vervoer van gevaarlijke goederen waarvoor het ADR, het RID of het ADNR in een vrijstelling volgens afdeling 1.1.3 of hoofdstuk 3.4 of hoofdstuk 3.5 voorziet;
  3. Vervoer van biologische stof, categorie B van UN-nummer 3373 die verpakt is overeenkomstig verpakkingsinstructie P650 van onderafdeling 4.1.4.1 van het ADR, het RID of het ADN;
  4. Lossen van gevaarlijke goederen op hun eindbestemming;
  5. Het binnenlands vervoer, of met dat vervoer samenhangende laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden van minder dan vijftig ton netto gevaarlijke goederen per kalenderjaar, wanneer enkel gevaarlijke goederen behandeld worden die ingedeeld zijn bij de letters A, O of F van klasse 2 of bij verpakkingsgroepen II of III van klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9.

Als men al weet heeft van de ADR veiligheidsadviseur verplichting denken veel bedrijven en instellingen met vervoer samenhangende werkzaamheden boven de 50 ton per jaar er toch mee weg te komen, aldus Hendrikse. Zeker wanneer er niet actief op gehandhaafd wordt. De risico’s kunnen echter groot zijn en vaak kijkt de ADR veiligheidsadviseur niet alleen  puur naar zijn specifieke taken, maar is hij/zij ook een ‘gevaarlijke stoffen adviseur’. Ronny Hendrikse: “Als extern adviseur ben je iemand die mee kijkt met de veiligheid rondom gevaarlijke stoffen en dat is bij veel bedrijven en instellingen hard nodig. Het is een onafhankelijke rol die de gelegenheid biedt daadwerkelijk bedrijven en medewerkers deskundig te ondersteunen vanuit zijn of haar eigen specialisme.”

De ADR veiligheidsadviseur heeft dus een belangrijke rol in de keten. Bedrijven en instellingen binnen de keten moeten elkaar meer controleren en eisen stellen dat er een adviseur is aangesteld. Ook wanneer men de diensten van een zelfstandig chauffeur inhuurt is het raadzaam na te vragen of hij of zij beschikt over een adviseur. Dat zorgt voor de minste problemen. Tenslotte mag een afzender slechts gevaarlijke stoffen aan iemand meegeven die aan de verplichtingen van de ADR voldoet.

bent u ook op zoek naar een ADR veiligheidsadviseur? Contacteer ons en wij nemen contact met u op.

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather